• Tài chính
02:10 | 06/10/2015

 Hướng dẫn thực hiện các văn bản tài chính CĐCS năm 2015

02:10 | 02/10/2015

 Hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng phần mềm kế toán

02:10 | 02/10/2015

 Hướng dẫn cài Font chữ cho phần mềm kế toán

10:08 | 25/08/2015

 Thực hiện Công văn số 99/LĐLĐ-TC ngày 30/3/2015 của Liên đoàn Lao động Thành phố về việc tăng cường quản lý tài chính, tài sản công đoàn. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận 5 đề nghị Ban chấp hành công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc thực hiện các nội dung như sau: 

09:06 | 02/06/2015

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-LĐLĐ ngày 29/5/2015 và Thông báo số 58/TB-LĐLĐ ngày 29/5/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh về việc bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên đề công tác tài chính công đoàn cơ sở năm 2015. Ban Tài chính Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Trung cấp nghề KTNV Tôn Đức Thắng tổ chức chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tài chính, kế toán cho cán bộ công đoàn với những nội dung cụ thể như sau:

 
09:06 | 02/06/2015

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-LĐLĐ ngày 29/05/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố về việc bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên đề tài chính công đoàn cơ sở năm 2015 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý tài chính Công đoàn các cấp trong giai đoạn mới. Ban Thường vụ LĐLĐ quận 5 thông báo đến các CĐCS cụ thể như sau:

02:12 | 30/12/2014

 Hướng dẫn thực hiện quản lý quy chế tài chính và chế độ kế toán, công khai tài chính công đoàn; khóa sổ kế toán và kết chuyển số liệu sang sổ kế toán mới đối với CĐCS

02:12 | 30/12/2014

Về việc nhắc nhở thực hiện công tác tài chính 6 tháng cuối năm 2014

02:12 | 30/12/2014

 Hướng dẫn phân phối kinh phí công đoàn 2% và đoàn phí công đoàn 1%

07:12 | 27/12/2014

 Thông báo thay đổi biểu mẫu báo cáo thu - chi tài chính

Hình ảnh đẹp
  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh