• Biểu mẫu Tài chính
09:01 | 15/01/2018

 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận 5 đề nghị BCH CĐCS thực hiện băng rôn tuyên truyền Đại hội Công đoàn Quận 5 lần thứ XI (nhiệm kỳ 2018 - 2023) trước cổng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xuyên suốt từ ngày 15/01/2018 đến ngày 30/01/2018. Trân trọng cảm ơn./.

07:12 | 27/12/2014

 Sổ quỹ tiền mặt; sổ tiền gửi ngân hàng; sổ theo dõi tạm ứng; sổ theo dõi cấp phát cho CĐCS; sổ theo dõi cho vay, đầu tư tài chính; sổ theo dõi thu - nộp của CĐCS; sổ thu - chi quỹ xã hội; sổ theo dõi các khoản phải trả; bảng kê chi tiền cho người tham dự hội thảo, tập huấn.

07:12 | 27/12/2014

 Dự toán thu - chi Tài chính công đoàn; quyết toán thu - chi Tài chính công đoàn; bảng kê chứng từ thu - chi.

08:06 | 29/06/2015

 Giấy đề nghị thanh toán; giấy đề nghị tạm ứng; phiếu thu; phiếu chi; phiếu thăm hỏi đoàn viên; giấy đề nghị trợ cấp khó khăn, quyết định trợ cấp khó khăn.

07:12 | 27/12/2014

 Báo cáo dự toán thu - chi Tài chính; báo cáo quyết toán thu - chi Tài chính; bảng kê chứng từ thu - chi.

07:12 | 27/12/2014

 Biên bản kiểm tra tiền mặt CĐCS

07:12 | 27/12/2014

 Công khai dự toán thu - chi tài chính CĐCS năm; công khai quyết toán thu - chi tài chính CĐCS

07:12 | 27/12/2014

 Báo cáo số lao động - đoàn viên - quỹ lương

Hình ảnh đẹp
  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh